Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων διάδοσης πληροφοριών και επαφών για το κοινό. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) αποτελούν μέρος αυτού του δικτύου. Πρωτοεμφανίστηκαν το 1963 στα κράτη μέλη και σε παγκόσμια βάση για να προωθήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις επίσημες κοινοτικές εκδόσεις. Σήμερα απαριθμούνται 544 ΚΕΤ παγκοσμίως εκ των οποίων τα 402 βρίσκονται στα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα λειτουργούν δώδεκα, στις περισσότερες από τις πόλεις που φιλοξενούν Πανεπιστήμια.

Το ΚΔΕΟΔ έχει ορισθεί ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1978, τρία χρόνια πριν την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Έχει χαρακτηρισθεί ως «πλήρες» Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και υπό την ιδιότητά του αυτή είναι αποδέκτης του συνόλου της ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης που παράγεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η συλλογή του περιλαμβάνει πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως νομοθεσία, νομολογία, εκθέσεις, στατιστικές, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου κ.λ.π., πολλά από τα οποία ανάγονται ήδη από την ίδρυση της ΕΚΑΧ. Τα περισσότερα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε δύο γλώσσες: ελληνικά και γαλλικά ή αγγλικά και γαλλικά.

Το κοινό που εξυπηρετείται στο ΚΕΤ είναι τόσο το πανεπιστημιακό κοινό (καθηγητές, σπουδαστές, ερευνητές), όσο και μή πανεπιστημιακό κοινό (μαθητές μέσης εκπαίδευσης, επιχειρηματίες, ιδιώτες, δημόσιοι οργανισμοί, κ.ά.).

Στόχοι του ΚΕΤ είναι:

  • να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προσφέροντάς τους τις πηγές πληροφόρησης που χρειάζονται,
  • να συμβάλλει, σε συνεργασία με τά άλλα δίκτυα πληροφόρησης της Επιτροπής, στην πληροφόρηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που παραλαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΚΕΤ προσφέρει:

  • έναν πλήρη συστηματοποιημένο κατάλογο για τον εύκολο εντοπισμό των κοινοτικών τεκμηρίων,
  • πρόσβαση στις κοινοτικές βάσεις δεδομένων, όπως : Eur-lex, Curia, Cordis, Eclas κ.λ.π., υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού του,
  • βοήθεια των χρηστών στην πλοήγηση στον διακομιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εuropa και γενικά στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης,
  • βοήθεια των χρηστών-φοιτητών για τη συγκέντρωση βιβλιογραφιών για την εκπόνηση εργασιών

Επίσης, το ΚΕΤ διαθέτει για τη διευκόλυνση των χρηστών του:

  • Τρείς υπολογιστές για τη διεξαγωγή έρευνας,
  • Έναν εκτυπωτή,
  • Ένα μηχάνημα ανάγνωσης και εκτύπωσης microfiches,
  • Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα.